Opis projektu

TERRA - “TOURISM FOR ECONOMIC REVIVAL OF RURAL AREAS / TURYSTYKA – DLA OŻYWIENIA GOSPODARCZEGO OBSZARÓW WIEJSKICH”

Projekt TERRA to międzynarodowy projekt współpracy realizowany przez lokalne grupy działania z Polski i Finlandii. Projekt jest realizowany od września 2012 roku do października 2014 roku.

Cel ogólny:
Lepsze wykorzystanie turystycznego potencjału obszarów objętych lokalnymi strategiami rozwoju Lokalnych Grup Działania: Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego, Aktywni Razem, Przyjazne Mazowsze i Perapohjolan kehitys ry.

Cele szczegółowe:
• Wzajemne uczenie się z doświadczeń Partnerów w zakresie rozwoju lokalnej turystyki
• Promocja rozwoju przedsiębiorczości opartej o lokalne zasoby kulturowe i przyrodnicze każdego obszaru
• Rozwój konkretnej i promocja oferty turystycznej, opartej o zasoby kulturowe i przyrodnicze każdego obszaru
• Wzajemna promocja oferty turystycznej obszarów objętych projektem w każdym z reprezentowanych krajów
• Rozpropagowanie osiągnięć projektu i promocja uczestniczących społeczności w Europie

OPIS PROJEKTU TERRA
Działalność gospodarcza ukierunkowana na oferowanie możliwości spędzenia wolnego czasu to stale rosnąca część współczesnej gospodarki świata. Obejmuje ona także turystykę i aktywne formy rekreacji. Geograficznie koncentruje się w największych ośrodkach miejskich, które mogą dostarczyć szeroki zakres atrakcji i zajęć, jak również w wyspecjalizowanych regionach i ośrodkach turystycznych z masową i dostępną cenową komercyjną ofertą. Jest to główny nurt usług turystycznych w Europie i innych regionach świata.
Istnieje wszakże znacząca i rosnąca grupa ludzi, którzy poszukują możliwości krajoznawczych i rekreacyjnych z dala od turystycznych tłumów, a blisko, nie całkiem jeszcze zmienionej przez masowy napływ gości, przyrody i lokalnej kultury. Mogą oni znaleźć potencjalnie te wartości na wiejskich obszarach Europy. A sami mogą stanowić dobrą szansę dla lokalnych społeczności do zróżnicowania jej źródeł przychodów i lokalnych rynków pracy, przyczyniając się w ten sposób do zrównoważenia i ożywienia lokanych gospodarek. Niestety, lokalne społeczności często nie są przygotowane do świadczenia oczekiwanych usług turystycznych w wymaganym standardzie. Brakuje im wiedzy, by stworzyć odpowiednią ofertę i umiejętności, by zaoferować usługi dobrej jakości.
Projekt TERRA ma na celu lepsze wykorzystanie turystycznego potencjału obszarów objętych lokalnymi strategiami rozwoju Lokalnych Grup Działania: Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego, Aktywni Razem, Przyjazne Mazowsze i Perapohjolan kehitys ry poprzez udzielenie wsparcia istniejącym i planowanym lokalnym firmom turystycznym. Zamierza wykorzystać dobre praktyki z Finlandii i Polski, jak również innych krajów europejskich. Zakłada współpracę podmiotów turystycznych na rzecz rozwoju zintegrowanych ofert turystycznych i wzajemną promocję tych ofert w objętych nim regionach. Ma wbudowany element trwałości, którym jest edukacja młodzieży dotycząca działalności w branży turystycznej. Stanowi bodziec dla rozwoju objętych obszarów geograficznych i aktywizacji lokalnych społeczności tych obszarów.
GRUPY DOCELOWE PROJEKTU TERRA
• Lokalne firmy turystyczne
• Członkowie każdej społeczności prowadzący lub rozważający rozpoczęcie lub rozwijanie działalności gospodarczej, zwłaszcza młodzież.

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU TERRA:
• Promocja branży turystycznej wśród młodzieży
• Spotkania klubowe lokalnych podmiotów turystycznych
• Analiza potencjału rozwoju lokalnych produktów turystycznych
• Wizyta studyjna dla lokalnych przedsiębiorców turystycznych
• Kongres lokalnej przedsiębiorczości turystycznej
• Rozwój zintegrowanych ofert turystycznych
• Międzynarodowa konferencja podsumowująca
• Promocja ofert turystycznych partnerów
• Inkubator produktów turystycznych
• Wizyty studyjne w wybranych firmach turystycznych
• Materiały informacyjne i promocyjne
• Wizyta studyjna do Finlandii dla przedstawicieli samorządów lokalnych
• Koszty bieżące
• Koordynacja projektu